office@si-7.com

Phone: +359 722 69900

Официални правила на промоция с награден фонд 07.11 – 12.12.2022

1. Официални Правила на промоцията с награден фонд:
1.1 Организатор на промоцията с награден фонд (наречена за кратко „играта“ или „томболата“) е Си Комерсиал 7 ЕООД, ЕИК 131139860 с търговски адрес: гр.Самоков, ул. Софийско шосе 9.
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила”).
Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.si-7.com.
Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.si-7.com.
1.2 Период на играта: играта ще бъде проведена в периода от 14.11.2022 г. до 23.12.2022 г., включително. Възможно е в някои региони началната дата и крайната да варират, поради организационни, логистични и/или формажорни фактори. В такъв случай конкретните дати ще бъдат отбелязани на рекламните материли.
Играта се организира и провежда на територията на Република България.
В отделни региони началото на промоцията, респ. играта и крайния срок могат да бъдат с различни дати, поради логистични или други причини. В такъв случай тези дати ще бъдат оповестени на рекламните материали в обекта.
1.3. Продукти участващи в промоцията – всички продукти на Дома, Royal Bakery, Master Chocolatier, Vobro (без Rollton).
2. Право на участие:
2.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с изключение на служителите на Си комерсиал 7 ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
2.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
3. Механизъмна играта :
3.1. Правилата на играта:
1. Играта се провежда в лимитиран брой търговски обекти, по преценка на регионалния супервайзор и търговски представител на Си Комерсиал 7 ЕООД;
2. Всеки желаещ да участва трябва да закупи продукт/и на ДОМА на стойност над 3 /три лева с ДДС, и да пусне касовата бележка от покупката в специално поставената за целта урна, брандирана с рекламни материали, с тематичен за промоцията дизайн.
Бележката ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е с написани три имена и телефон за обратна връзка на участника.
По желание може да бъде добавен и e-mail за връзка.
3. Продуктите/марките участващи в промоцията са: всички продукти с марка ДОМА, Royal Bakery, Master Chocolatier, Vobro (без Rollton)
4. Няма ограниение за броя покупки и броя на пуснатите бележки.
5. Наградния фонд на играта включва 1 / един брой Конзола за игри Arcade Box Game Console, и 5 / пет броя безжични слушалки P47.
6. На края на периода на промоцията ще бъдат изтеглени имената на печелившите. Тегленето ще бъде извършено в присъствието на управителя на обекта (или негов заместник), Търговския представите на ДОМА за региона, и случаен клиент в обекта.
7. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на сайта на Си Комерсиал 7 ООД, и/или във всеки обект, със специфични рекламни материали, анонсиращи промоцията.

НАГРАДЕН ФОНД
4. Видове награди от томболите
4.1 Наградния фонд на промоцията включва:
• Конзола за игра: Конзола за игра: Arcade Box Game Console for PS1/N64/DC 256GB Game Box Classic Retro Video 50000+ Games Super Console 4K HD TV Projector Monitor – 1 бр. / на обект;
• Слушалки с Bluetooth: P47 Wireless Headphones Bluetooth 5.0 Earphone with memory TF card Audiofono F Game headset earbuds for iPhone Samsung Huawei – 5 бр. / на обект;
4.2. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
4.3. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали. Снимките на наградите върху рекламните материали и всички други изображения свързани с тях имат илюстративен характер.
Си Комерсиал 7 ЕООД не носи отговорност за евентуални промени от страна на производителя на тези артикули (Конзола за игра – Arcade Box Game Console for PS1/N64/DC 256GB и слушалки P47), възникнали по време на организация на промоцията и/или доставката им.
4.4. Не се допуска замяна на избрана и спечелена награда.
ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ТОМБОЛАТА И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
5. Дата и място на тегленията
5.1 Тегленията на наградите от томболите ще се провеждат във всеки активиран търговски обект, след края на промоцията. Тегленето ще се извърши в деня следващ изтичането на срока на промоцията – 12.12.2022 (или друга дата, посочена в обекта, в случай на променени дати на играта, според т. 1.2), в обекта, в присъствието на управителя (или негов заместник), Търговския представител на Си Комерсиал 7 ЕООД за региона и случайно избран клиент.
Ако същия ден е почивен, тегленето ще бъде извършенов в първия работен ден, след края на играта.
5.2 На произволен принцип, случайно избран клиент в обекта ще изтегли 6 касови бележки, с имената на печелившите. Първите 5 изтеглени имена са печеливши за 5 броя слушалки, а шестия пореден изтеглен е печелившия за конзолата за игри.
5.3 Имената на шестимата изтеглени ще бъдат попъленени в специален протокол, с подпис на всеки един от комисията (Управител или заместник, Търговски представител на Си Комерсиал 7 ЕООД, и случайно избраният за целта клиент).

6. Обявяване на резултатите от томболата
6.1 След приключване на играта и проверка относно спазване условията на играта ще бъде извършено теглене, съгласно т. 5. Поименен списък с печелившите и вида на спечелената награда на всеки един от тях ще бъде публикуван на страницата на Си Комерсиал 7 ЕООД: www.si-7.com, и във facebook на адрес: https://www.facebook.com/DomaSweetsBg
6.2 Печелившите участници ще бъдат известени за това по телефона и/или на предоставен e-mail адрес, ако има изпратен такъв. След това служител на Си Комерсиал 7 ЕООД ще се свърже с него, за уточнение получаването на наградата. В случай, че спечелилият не е предоставил адрес и/или не потърси своята награда в едномесечен срок, тя няма да бъде предоставена.
6.3 Предаването на наградата ще се извърши в обекта, в който е била проведена играта, като при получаването й, спечелилия ще трябва да попълни Приемно-предавателен протокол / ППП.
Отделно самото предаване на наградата трябва да бъде фотографирано, за нуждите на отчетноста.
6.4 След предоставянето на наградата и попълването на ППП / Приемо-предавателен протокол, същия заедно с касовата бележка ще бъде изпратен от служителите на Си Комерсиал 7 ЕООД към офиса;
6.5 Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; всяко друго действие, което променя механизма за участие в играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.
7. КОМИСИЯ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Организаторът назначава вътрешна комисия за целите на наблюдението и контрола върху коректността на организирането на томболата. Комисията се състои от минимум 3 души, определени от Организатора: Управител на обекта, Търговски представител на Си Комерсиал 7 ЕООД за съответния регион (или Супервайзор) и клиент в обекта, избран на случаен принцип.
7.2 Всички извършени от Комисията действия се протоколират и се подписват от членовете на комисията. Всеки отделен протокол описва процеса и резултатите от извършените действия по организирането на тегленията.
8. Доставка на изтеглените от томболата награди
8. 1 В рамките на един месец от деня на тегленето на томболата Организаторът или упълномощено от него лице се свързва по телефон или и-мейл с участника (ако има подаден такъв), за да го уведоми за предоставянето на изтеглената награда.

8.2 След информирането на съответния печеливш, двете страни се договарят за конкретен ден за предаване на наградите, на територията на търговския обект.

8.3 В случай че участникът, чиито данни са изтеглени в томболата, не може да получи наградата лично, съгласно правилата на настоящата игра, той може да изпрати упълномощено от него лице, за получаване на наградата, с попълнено пълномощно. В такъв случай комисията следва да провери достоверноста на данните, чрез лично потвърждение от страна на самия печеливш.
В краен случай, при желание на получателя, предаването може да бъде извършено чрез куриер с наложен платеж за доставката.
8.4 Ако участникът изгуби правото си върху изтеглената награда, или в случай че се откаже от наградата, комисията на организатора извършва ново теглене, в същия или подобен състав (или друг клиент на случаен принцип). Правилата за доставка на изтеглените награди се прилагат съответно, като Организаторът се свързва с първия резервен участник.

8.5 В случай че първият резервен участник, изтеглен на случаен принцип не може да получи наградата съгласно правилата на настоящата промоция или изгуби правото си върху наградата, или в случай че се откаже от наградата, правилата за доставка на изтеглените награди се прилагат отново, за определяна на следващ по ред участник за спечелване на наградата.

9. Подробни правила за обявяването на резултатите и доставка на наградите

9.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА СПАЗИЛИ ВСИЧКИ ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА!

9.2. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

9.3. В случай, че бъде установено, че някоя от наградите е спечелена от лице, посочено в чл.2, раздел II по-горе, наградата няма да бъде предоставена на това лице. Организаторът има право да изисква от участника да направи подходящо изявление преди получаването на наградата.
9.4. При получаване/доставка на наградите участниците са длъжни да потвърдят получаването на наградата писмено върху приемо-предавателен протокол, предоставен от лицето, доставило наградата. Наградите се получават само лично, от законния представител или от упълномощен представител на участника. Потвърждението се извършва от пълнолетния участник или от законния представител на непълнолетния участник.
Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаване на наградата прави получаването на наградата невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, описана по-горе, участникът губи правото си върху наградата. Същите правила се прилагат съответно и за резервните печеливши участници.

10. Раздаване на наградите:
10.1 Наградите ще бъдат дадени лично на всеки печеливш в срок от 30 календарни дни след обявяването им и потвърждение за дата на предаване.
В случай на доставка с куриер, преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж.
При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между служител на Си Комерсиал 7 и получателят на наградата.
10.2 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
10.3 Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.
10.4 Награди непотърсени в 30-дневен срок от обявяване спечелването на наградата ще бъдат раздадени на случаен принцип между останалите участници, участвали редовно по време на играта.
11. Обработване на лични данни:
11.1 Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
11.2 Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Си комерсиал 7 ЕООД, както и техните подизпълнители, за цели свързани с тази игра, информиране на участниците за бъдещи активности, маркетингови проучвания и игри, организирани от Си комерсиал 7 ЕООД .
12. Други:
12.1 Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
12.2 Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
12.3. Организаторът на промоцията /играта/ не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, своевременно неправилно подадени кандидатури за участие в играта, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
12.4. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата игра (в случай, че бъде използвана като канал за комуникация). Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
12.5 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата Промоция.
13.6. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в играта, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи.
12.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес Си комерсиал 7 ЕООД .
12.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респ. периода) на играта, ако поради непредвидени обстоятелства, като например, забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали и/или други, играта не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса Си комерсиал 7 ЕООД .
12.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.si-7.com, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на играта, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай, че играта бъде прекратена Си комерсиал 7 ЕООД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.
12.10. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако има грешно въведени данни на даден участник.
12.11. „ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да стартира на 07.11.2022 г.

Previous Post

„Любими детски герои и животни“ организира издателство “Атеа” в рамките на регулярното изложение Алея на книгата във Варна.

Next Post

Официални правила на промоция с награден фонд
13.02 – 28.02.2023

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Превъртете нагоре
Бисквитки
Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето преживяване на нашия уебсайт. С разглеждането на този уебсайт, вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.
Accept