office@si-7.com

Phone: +359 722 69900

ПРОМОЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

HomeПРОМОЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Официални  правила

 1. Официални Правила на играта:
 2. 1. Организатор на играта е Си комерсиал 7 ЕООД,ЕИК 131139860 с търговски адрес: гр.Самоков, ул. Софийско шосе 9. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на si-7.com.
  Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.si-7.com.
 3. Период на играта: от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
 4. Продукти участващи в промоцията – всички продукти на Дома.
 5. Право на участие:

2.1.     Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Си комерсиал 7 ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

2.2.  Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.si-7.com. за периода на играта.  Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

 1. Механизъмна играта :

3.1. Правилата на играта:

 1. Последвайте страницата ни във Facebook;
 2. Коментирайте публикацията като отбележите човека, с който искате да споделите сладкиши DOMA;
 3. Споделете тази публикация във вашия профил.


* Един участник може да коментира и сподели публикацията във facebook неограничен брой пъти, стига това да бъде свързано с различни хора/профили, с които би искал да сподели продуктите на ДОМА.  

 

НАГРАДЕН ФОНД

 1. Видове награди от томболите

 4.1 Следните награди са налични за участниците в играта: 


10 x Selfie sticks
3 x Ваучери 50 лв. – https://shop.si-7.com/
5 x Ваучери 25 лв. – https://shop.si-7.com/
10 x Doma Sofia 200gr Ягода
10 x Doma Sofia 200gr Смокиня
10 x Doma Sofia 200gr Лешник
5 x Master Chocolatier Truffles Hazelnut
7 x Master Dorro
5 x Doma Vanilla торта
5 x Doma Cocoa торта
15 x Royal Bakery Duo Cream
15 x Royal Bakery Duo Cocoa

4.2. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

4.3. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.

4.4. Не се допуска замяна на избрана и спечелена награда.

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ТОМБОЛАТА И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 1. Дата и място на тегленията

5.1 Тегленията на наградите от томболите ще се провеждат в офиса на организатора  в гр. Самоков, ул. Софийско шосе 9, в двуседмичен срок след изтичане периода на играта, считано от 01.09.2022г.

5.2 На произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрации в промоцията, при спазване на всички условия на играта.

 1. Обявяване на резултатите от томболата

6.1   След приключване на играта и проверка относно спазване условията на играта ще бъде извършено теглене по предварително заложен алгоротим в електронната система на печелившите и разпределение на обявените награди между тях. Поименен списък с печелившите и вида на спечелената награда на всеки един от тях ще бъде публикуван на страницата на ДОМА във facebook на адрес: https://www.facebook.com/DomaSweetsBg6.2 Печелившите участници ще бъдат известени за това на техния адрес във facebook или на предоставен e-mail адрес и/или телефон, ако има изпратен такъв. След това служител на Си Комерсиал 7 ЕООД ще се свърже с него, за уточнение получаването на наградата. В случай, че спечелилият не предостави адрес и/или не потърси своята награда в едномесечен срок, тя няма да бъде предоставена.

6.3 Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; всяко друго действие, което променя механизма за участие в играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

 1. КОМИСИЯ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1   Организаторът назначава вътрешна комисия за целите на наблюдението и контрола върху коректността на организирането на томболата. Комисията се състои от минимум 3 души, определени от Организатора.

7.2 Всички извършени от Комисията действия се протоколират и се подписват от членовете на комисията. Всеки отделен протокол описва процеса и резултатите от извършените действия по организирането на тегленията.

 1. Доставка на изтеглените от томболата награди
 2. 1 В рамките на един месец от деня на тегленето на томболата Организаторът или упълномощено от него лице се свързва по и-мейл или телефон с участника, за да го уведоми за предоставянето на изтеглената награда и за да получи адреса за доставка на участника.

 

8.2 След получаване адреса на участника Организаторът изпраща наградата с препоръчана пощенска услуга на куриер или я доставя  чрез упълномощен представител на посочения от участника адрес. 

 

8.3 В случай че участникът, чиито данни са изтеглени в томболата, не може да получи наградата съгласно правилата на настоящата игра или изгуби правото си върху изтеглената награда, или в случай че се откаже от наградата, изтеглената награда се предоставя на първия резервен участник от списъка за наградата. Правилата за доставка на изтеглените награди се прилагат съответно, като Организаторът се свързва с първия резервен участник.

 

8.4         В случай че първият резервен участник от списъка не може да получи наградата съгласно правилата на настоящата промоция или изгуби правото си върху наградата, или в случай че се откаже от наградата, правилата за доставка на изтеглените награди се прилагат съответно за следващия по ред участник от списъка

 

 1. Подробни правила за обявяването на резултатите и доставка на наградите

 

9.1.  ОРГАНИЗАТОРЪТ НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА СПАЗИЛИ ВСИЧКИ ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА!

 

9.2. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

 

9.3.    В случай, че бъде установено, че някоя от наградите е  спечелена от лице, посочено в чл.2, раздел II по-горе, наградата няма да бъде предоставена на това лице. Организаторът има право да изисква от участника да направи подходящо изявление преди получаването на наградата.

9.4.  При получаване/доставка на наградите участниците са длъжни да потвърдят получаването на наградата писмено върху приемо-предавателен протокол, предоставен от лицето, доставило наградата. Наградите се получават само лично, от законния представител  или от упълномощен представител на участника. Потвърждението се извършва от пълнолетния участник или от законния представител на непълнолетния участник. Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаване на наградата прави получаването на наградата невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, описана по-горе, участникът губи правото си върху наградата. Същите правила се прилагат съответно и за резервните печеливши участници.

 

 

 1. Раздаване на наградите:

10.1 Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 30 календарни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателят на наградата.
10.2 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
10.3 Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.

11.4 Награди непотърсени в 30-дневен срок от обявяване спечелването на наградата ще бъдат раздадени на случаен принцип между останалите участници, участвали редовно по време на играта.  

 1. Обработване на лични данни:

11.1  Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

11.2  Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и  администрирани) от Си комерсиал 7 ЕООД,  както и техните подизпълнители, за цели свързани с тази игра, информиране на участниците за бъдещи активности, маркетингови проучвания и игри, организирани от Си комерсиал 7 ЕООД .

 1. Други:

12.1  Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
12.2   Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
12.3.  Организаторът на промоцията /играта/ не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, своевременно неправилно подадени кандидатури за участие в играта, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
12.4.  Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата игра.  Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

12.5  ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата Промоция.

13.6.Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в играта, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи.

12.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес Си комерсиал 7 ЕООД .

12.8.ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респ. периода) на играта, ако поради непредвидени обстоятелства като, например, забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали и/или други, играта не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса Си комерсиал 7 ЕООД .  

12.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.si-7.com, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на играта, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай, че играта бъде прекратена Си комерсиал 7 ЕООД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

12.10. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако има грешно въведени данни на даден участник.

12.11. „ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да стартира на 01.08.2022 г.

 

 

 

 

Превъртете нагоре
Бисквитки
Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето преживяване на нашия уебсайт. С разглеждането на този уебсайт, вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.
Accept