office@si-7.com

Phone: +359 722 69900

Официални правила на промоция с награден фонд 01.07 – 31.07.2024

 1. Официални Правила на промоцията с награден фонд:

1.1 Организатор на промоцията с награден фонд (наречена за кратко „играта“ е Си Комерсиал 7 ЕООД, ЕИК 131139860 с търговски адрес: гр.Самоков, ул. Софийско шосе 9.
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила”).
Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.si-7.com

Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.si-7.com

1.2 Период на играта: играта ще бъде проведена в периода от 01.07.2024 г. до 31.07.2024 г., включително. Възможно е в някои региони началната дата и крайната да варират, поради организационни, логистични и/или формажорни фактори. В такъв случай конкретните дати ще бъдат отбелязани на рекламните материали.
Играта се организира и провежда на територията на Република България.
В отделни региони началото на промоцията, респ. играта и крайния срок могат да бъдат с различни дати, поради логистични или други причини. В такъв случай тези дати ще бъдат оповестени на рекламните материали в обекта.

 1. Право на участие:

2.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с изключение на служителите на Си комерсиал 7 ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

2.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

 1. Механизъмна играта :

3.1. Правилата на играта:
3.1.1. Последвайте страницата ни във Facebook и/или Instagram;
3.1.2. Сподели селфи снимката, която си направил с фигурата на Виктор Стоянов, позиционирана на стелажи ДОМА в търговската мрежа;
3.1.3. Отбележи на селфи снимката страницата на ДОМА.
3.1.4. Снимката на участника, събрала най-много харесвания за периода на играта, ще бъде избрана и участникът ще получи наградата.
• Един участник може да сподели селфи снимки във facebook/instagram неограничен брой пъти, като само снимката с най-много харесвания ще се вземе под внимание.
• Играта НЕ е обвързана с покупка на продукти.

НАГРАДЕН ФОНД

 1. Видове награди от томболите

4.1 Наградния фонд на промоцията включва:

 • пакет с ДОМА сладкиши (швейцарско руло 300 гр., швейцарско руло 200 гр., пакет сухи пасти ДОМА, пакет Лимецови пасти, бисквити Делиция, бисквити Royal Bakery– 2 броя – (1 Facebook / 1 Instagram)

4.2. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

4.3. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали. Снимките на наградите върху рекламните материали и всички други изображения свързани с тях имат илюстративен характер.

4.4. Не се допуска замяна на спечелената награда.
4.5. Общата стойност на наградата не надвишава 50 лв.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

 1. Дата и място

5.1 Проверката на резултатите ще се извърши в офиса на организатора в гр. Самоков, ул. Софийско шосе 9, в едноседмичен срок след изтичане периода на играта, считано от 31.07.2024 г.

5.2 Снимките с най-много харесвания – 2 бр (facebook & Instagram) участващи в промоцията, при спазване на всички условия на играта, ще бъдат избрани.

 1. Обявяване на резултатите
  6.1 След приключване на играта и проверка относно спазване условията на играта ще бъдат избрани печелившите и обявени. Поименен списък с печелившите и вида на спечелената награда на всеки един от тях ще бъде публикуван на страницата на ДОМА във facebook и instagram на адрес: https://www.facebook.com/DomaSweetsBg и https://www.instagram.com/doma_sweets/
  6.2 Печелившите участници ще бъдат известени за това на техния адрес във facebook и Instagram. След това служител на Си Комерсиал 7 ЕООД ще се свърже с него, за уточнение получаването на наградата. В случай, че спечелилият не предостави адрес и/или не потърси своята награда в едномесечен срок, тя няма да бъде предоставена.
  6.3 Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; всяко друго действие, което променя механизма за участие в играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.
 2. КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

7.1 Организаторът назначава вътрешна комисия за целите на наблюдението и контрола върху коректността на организирането на играта. Комисията се състои от минимум 3 души, определени от Организатора.

7.2 Всички извършени от Комисията действия се протоколират и се подписват от членовете на комисията. Всеки отделен протокол описва процеса и резултатите от извършените действия по организирането на награждаването.

 1. Доставка на награди
  8.1 В рамките на един месец от деня на определяне на победителите Организаторът или упълномощено от него лице се свързва по и-мейл или телефон с участника, за да го уведоми за предоставянето на наградата и за да получи адреса за доставка на участника.
  8.2 След получаване адреса на участника Организаторът изпраща наградата с препоръчана пощенска услуга на куриер или я доставя чрез упълномощен представител на посочения от участника адрес.
  8.3 В случай че участникът, чиито данни са изтеглени в томболата, не може да получи наградата съгласно правилата на настоящата игра или изгуби правото си върху наградата, или в случай че се откаже от наградата, изтеглената награда се предоставя на първия резервен участник от списъка за наградата. Правилата за доставка на изтеглените награди се прилагат съответно, като Организаторът се свързва с първия резервен участник.
  8.4 В случай че първият резервен участник от списъка не може да получи наградата съгласно правилата на настоящата промоция или изгуби правото си върху наградата, или в случай че се откаже от наградата, правилата за доставка на изтеглените награди се прилагат съответно за следващия по ред участник от списъка
 2. Подробни правила за обявяването на резултатите и доставка на наградите
  9.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА СПАЗИЛИ ВСИЧКИ ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА!
  9.2. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.
  9.3. В случай, че бъде установено, че някоя от наградите е спечелена от лице, посочено в чл.2, раздел II по-горе, наградата няма да бъде предоставена на това лице. Организаторът има право да изисква от участника да направи подходящо изявление преди получаването на наградата.

9.4. При получаване/доставка на наградите участниците са длъжни да потвърдят получаването на наградата писмено върху приемо-предавателен протокол, предоставен от лицето, доставило наградата. Наградите се получават само лично, от законния представител или от упълномощен представител на участника. Потвърждението се извършва от пълнолетния участник или от законния представител на непълнолетния участник.

Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаване на наградата прави получаването на наградата невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, описана по-горе, участникът губи правото си върху наградата. Същите правила се прилагат съответно и за резервните печеливши участници.

 1. Раздаване на наградите:

10.1 Наградите ще бъдат дадени лично на всеки печеливш в срок от 30 календарни дни след обявяването им и потвърждение за дата на предаване.
В случай на доставка с куриер, преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж.
При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между служител на Си Комерсиал 7 и получателят на наградата.
10.2 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

10.3 Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.
10.4 Награди непотърсени в 30-дневен срок от обявяване спечелването на наградата ще бъдат раздадени на случаен принцип между останалите участници.

 1. Обработване на лични данни:

11.1 Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
11.2 Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Си комерсиал 7 ЕООД, както и техните подизпълнители, за цели свързани с тази игра, информиране на участниците за бъдещи активности, маркетингови проучвания и игри, организирани от Си комерсиал 7 ЕООД .

 1. Други:
  12.1 Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
  12.2 Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

12.3. Организаторът на промоцията /играта/ не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, своевременно неправилно подадени кандидатури за участие в играта, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
12.4. Компанията „Meta“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата игра (в случай, че бъде използвана като канал за комуникация). Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook и Instagram.
12.5 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата Промоция.
13.6. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в играта, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи.
12.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адреса на Си комерсиал 7 ЕООД – www. si-7.com
12.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респ. периода) на играта, ако поради непредвидени обстоятелства, като например, забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали и/или други, играта не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса Си комерсиал 7 ЕООД .
12.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.si-7.com, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на играта, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай, че играта бъде прекратена Си комерсиал 7 ЕООД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

12.10. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, ако има грешно въведени данни на даден участник.

12.11. „ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да стартира на 01.07.2024 г.

Previous Post

Изпълнител с публична покана с предмет „Закупуване, доставка и монтаж на продуктова линия за бисквити“

Next Post

ДА НАПРАВИМ СВЕТА ЕДНО ПО-ДОБРО МЯСТО С ChoViva!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Бисквитки
Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето преживяване на нашия уебсайт. С разглеждането на този уебсайт, вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.
Accept